Ska Sverige stänga gränsen och vad betyder detta egentligen?

Gränskontroll

Igår, 9 november, förklarade Kinberg Batra vid en presskonferens tillsammans med andre vice ordföranden Elisabeth Svantesson att Sverige inte kan ta emot fler asylsökande. Moderaterna vill därför att Sverige omedelbart inför gränskontroller och stoppar migranterna vid gränsen.

– Den som har tagit sig in i EU genom ett annat land, men inte sökt asyl där, ska inte få tillstånd att resa in utan avvisas vid den svenska gränsen, säger Kinberg Batra.

– Om man står i en ohållbar situation, vilket företrädare för regeringen nu även medger att Sverige gör, då kan man antingen agera eller inte. Om man inte agerar väntar någon form av systemkollaps, säger Kinberg Batra.

För att sätta detta i perspektiv så har Sverigedemokraterna tidigare lagt samma förslag, men istället velat kompensera genom att Sverige tar emot fler kvotflyktingar. Det är däremot inte något som Moderaterna vill göra. De kan därmed anses, åtminstone i retoriken, mer radikala i sin invandringspolitik än Sverigedemokraterna.

Så vad betyder ”gränskontroll” egentligen?

Vad innebär det att stänga gränserna? Flera länder i östeuropa har redan stängt sina gränser. Så har delvis Österrike och Tyskland.

För att förstå innebörden av att ”stänga gränsen” så måste vi först klara upp en del konventioner. Den första är FNs Flyktingkonvention från 1951. I stort säger den att alla har rätt att söka asyl i det land där de befinner sig. Den rätten har skrivits under och följts av idag 144 länder. Alla som söker asyl har förstås inte en rätt att få asyl godkännt, men alla har rätt att få sin sak prövad. Den är baserade på FNs Universiella Deklaration av Mänskliga Rättigheter som delvis säger:

Article 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15.

(1) Everyone has the right to a nationality.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

De flesta europeiska länderna har lagar angående asyl samt gränskontroll som reflekterar de mänskliga rättigheterna. Sverige är ett av de länderna. Men gränskontroller vid landgränser gentemot vattengränser presenterar olika situationer som kräver olika regler.

Landgränser

För den som har en landgräns till ett grannland är det möjligt att sätta upp en tullstation och där fråga den som kommer om den har giltiga resehandlingar, och om inte begära att den söker asyl i det land personen befinner sig i. Detta går att göra utan att bryta mot FNs konventioner därför att personen ännu inte släppts in och ännu inte står på nationens mark och därför fortfarande har möjligheten att söka asyl i det land du är på väg att lämna.

Vattengränser

Asylsökande anländer till Sverige i huvudsak via bil över Öresundsbron, tåg och färjor; i få fall via flyg eller via landgränser från Norge eller Finland. Det betyder att det sällan finns en punkt där det är praktiskt möjligt för en bom att sättas upp innan den asylsökande befinner sig på svensk mark, och kan använda sig av rätten att söka asyl i Sverige.

Territorialvatten

Om du stoppas av svensk gränspolis på själva bron eller i båt, utövar gränspolisen myndighetsutövning. Och per definition bedrivs den myndighetsutövningen under svensk jurisdiktion, precis som när flyktingar stoppas i Egeiska havet mellan Turkiet och Grekland. Själva territoriet är inte avgörande. Stoppas du av grekiska kustbevakningen har du rätt att söka asyl hos dem. Din ansökan överlämnas då till den grekiska motsvarigheten till Migrationsverket.

Det finns två andra konventioner som måste förstås.

Dublinförordningen

När man ansöker om asyl i Sverige börjar Migrationsverket med att undersöka om det är Sverige eller något annat EU-land som ska ansvara för din asylansökan. Om du har fått visum till, har vissa typer av uppehållstillstånd i, eller har ansökt om asyl i ett annat EU-land (EU samt Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein) på vägen till Sverige, kanske du måste åka tillbaka dit. Syftet är att undvika att asylsökande med avvisningsbeslut försöker söka asyl i nästa land.

Men Dublinförordningen förutsätter att mottagarlandet accepterar den person som ska skickas tillbaka. Om inte mottagarlandet anser sig ha ansvar för personen går inte regelverket att tillämpa.

T.ex, om en flykting rest genom Europa och anländer via färja i Trelleborg från Danmark, kan man anse att Danmark har en skyldighet att ta emot flyktingen om asyl inte godkänns i Sverige, men enlig existerande lagar och regler har Danmark ingen skyldighet att ta emot någon som sökt asyl i Sverige, om personen inte finns i danska register, vilket är oftast fallet då flyktingen har rest igenom Danmark och resten av Europa utan att registreras någonstans.

Schengensamarbetet

Schengensamarbetet är Europeiska unionens gränskontrollsamarbete. Samarbetet innebär att de systematiska personkontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet har avskaffats, att tullkontrollerna vid de inre gränserna är harmoniserade och förenklade, att de yttre gränserna har förstärkts för att förhindra gränsöverskridande illegal verksamhet samt att medlemsstaterna inom Schengenområdet har ett fördjupat polissamarbete. Samarbetet regleras genom Schengenregelverket.

Schengenområdet utgörs av alla Europeiska unionens medlemsstater utom Irland och Storbritannien, som står permanent utanför större delen av Schengensamarbetet, samt Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien, som ännu inte har genomfört regelverket fullt ut. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz har genom associeringsavtal anslutit sig till Schengenområdet trots att de inte är medlemmar av unionen.

Samarbetet påverkar inte tullkontroller eller inre utlänningskontroller. Samarbetet påverkar inte alls vilka personer som har rätt att nyttja den fria rörligheten för personer eller vilka resehandlingar som är nödvändiga för att använda sig av den fria rörligheten; detta är istället reglerat av rörlighetsdirektivet, som omfattar hela Europeiska unionen, även de medlemsstater som inte ingår i Schengenområdet.

Vad detta betyder i enkel form är att vi har ingen egentlig gränskontroll mellan Sverige och våra grannländer, vare sig vid land- eller vattengränser. Endast vid en internationell flygplats, som Arlanda, har vi full gränskontroll. Alltså kollas i regel inte personer som passerar gränsen förutom vid tillfällen där gränspolisen misstänker kriminalitet.

Vad innebär då egentligen Moderaternas krav på en stängd gräns?

Stängd gräns

I praktiken skulle det betyda att låta alla bilar som kör av Öresundsbron köra åt sidan, och sedan registrera dem som saknar papper som asylsökande. Samma skulle hända i varje färjeterminal som tar emot färjor från andra EU länder som Danmark, Tyskland, Polen och de baltiska staterna. En direkt konsekvens av detta är enormt ökad personal för att kunna administrera kontrollen, och väldigt långa köer vid varje gränskontroll som resultat.

Hur effektivt detta skulle bli beror på huruvida gränskontrollen ska följa de olika konventioner Sverige för nuvarande följer. Om majoriteten av asylsökande flyktingar saknar papper eller inte har registrerats i något tidigare EU-land, kan de fortfarande, enligt nuvarande lagar och regler, söka asyl i Sverige. Ända skillnaden är att långa köer skapas och en relativt liten andel personer skulle avvisas direkt vid gränsen. Kanske inte det mest effektiva sättet rent praktiskt och ekonomiskt.

Det andra alternativet är att bryta mot internationella avtal och utvisa asylsökande utan att de får sin sak prövad vid varje plats där gränskontroller har etablerats. Om Sverige bestämde att göra så skulle Sverige bli det första EU-landet att ha fattat ett sådant beslut.

Faktorer angående att neka asylrätt

Om Sverige skulle temporärt stänga gränsen, vilket skulle innebära att temporärt neka asylrätt, en mänsklig rättighet, skulle detta troligen innebära sanktioner från både FN och EU.

Men vad ska hända med de flyktingar som nekas vid gränsen? Om de nekas asyl i Sverige tvingas de att åka tillbaka eller söka asyl i t.ex Danmark. Danmark tar för nuvarande emot relativt få asylsökningar (runt 9,000 asylsökare mellan Jan – Sept 2015), där landet i praktiken fungerar som genomgångsland för flyktingar som reser genom Europa, till Tyskland, genom Danmark och slutligen till Sverige.

Flyktingar kan inte flyga tillbaks till Syrien om de kommer därifrån, förutom om de flyger via Teheran i Iran. Utan pass kan de inte flyga alls. Då återstår det att söka asyl någon annanstans och resa tillbaka till Danmark eller neråt i Europa till ett annat land. Flyktingsmugglare arrangerar inte ofta en tillbakaresa. Därför får man gå eller resa med buss, bil eller tåg – om man fortfarande har ekonomisk möjlighet till det.

Det enda land dit vi kan skicka ett annat lands medborgare är det land de kommer från om de tidigare inte sökt asyl i ett anna Eu-land. Och tillbakaskickandet förutsätter dessutom att landet accepterar att ta emot dem.

Skärpt gränskontroll – olika politiska perspektiv

Vi har nu två partier som officiellt förespråkar att stänga gränsen – Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Centerpartiet tog igår direkt avstånd från Moderaternas förslag:

– Många har uppfattat det som att det skulle minska antalet asylsökande, men så är inte fallet, säger Centerpartiets talesperson för integration- och migrationsfrågor, Johanna Jönsson, om Kinberg Batras nya förslag.

– Det skulle innebära att mycket stora polisiära resurser flyttades från normalt polisiärt arbete som brottsbekämpning, utredningar och förebyggande arbete till att kontrollera vilka som passerar Sverigesgränser. Trots denna omprioritering skulle man enbart kunna kontrollera en liten del. Det skulle dessutom innebära enorma förseningar i den viktiga trafiken, inte minst över Öresundsbron.

Centerpartiet fortsätter sitt argument med att trycka på det mer humanistiska området:

– Det skulle förvåna mig om M tycker att ingen som flyr från IS eller Assads bombningar ska få möjlighet att få sin asyl prövad i Sverige.


Anders Lindberg från Aftonbladet väljer än större känslomässiga argument för att ge motstånd till Moderaternas förslag från vänstersidan:

I praktiken vill alltså Moderaterna att Sverige ska ta en paus från att leva upp till asylrätten. Det finns anledning att ringa i stora varningsklockan. Politiska förslag om att ta time out från de mänskliga rättigheterna på grund av kriser leder ofelbart till katastrof.

Lindberg fortsätter:

Att avvisa flyktingarna vid gränsen skulle självfallet minska antalet flyktingar. Men det skulle också innebära, precis som inrikesminister Anders Ygeman påpekar, att de som nu flyr från Islamiska staten inte skulle kunna få asyl här. Dessutom är det svårt att se hur Moderaternas förslag rent formellt går ihop med Sveriges internationella förpliktelser.

Det är värt att nämna att den senaste veckan kom endast 38% (Syrien och Irak) av flyktingarna som sökte asyl i Sverige från länder som är direkt drabbade av den Islamiska staten.

Lindberg avslutar med ett meddelande som mer eller mindre reflekterar det senaste officiella uttalandet från Statsminister Stefan Löfven:

Om alla bedriver samma politik har vi snart ingen asylrätt alls. Bara väldigt mycket taggtråd kring Europas gränser. I stället är samarbete inom EU lösningen. Flyktingkrisen är ett tydligt exempel på en fråga som stater inte kan lösa var och en för sig. Men vi ska inte ge upp varken asylrätten eller vårt gränslösa Europa.


I Svenska Dagbladet (SvD) håller deras ledarskrivare Ivar Arpi med Moderaterna och argumenterar varför detta beslut är ett rätt beslut:

Det har varit hjärtlöst från början. Sverige har hållit ut en gigantisk morot för människor i hela världen. Men behållit vallgraven. Om ni tar er hit kan ni söka asyl, men vi hjälper er inte över. Människor har offrat sina samlade besparingar och riskerat sina liv för att komma hit. Svensk asylpolitik orsakar, trots de godaste avsikter, mycket död och olycka. Den är inhuman.

”Det är det ena. Det andra är att vårt eget land inte klarar av att ta emot fler asylsökande. Utrikesminister Margot Wallström pratar om en systemkollaps. Migrationsminister Morgan Johansson säger att gränsen är nådd. Det finns inga fler bostäder i Sverige. I Norrköping sover asylsökande på madrasser på golvet hos Migrationsverket. Kommuner runtom i Sverige larmar om att situationen går ut över all annan verksamhet. Det offentliga Sverige klarar inte mer just nu.”

”Och det här är bara början. Vi lever i en folkvandringstid. Nästa år beräknas fler asylsökande komma till Europa. Och i Europa är Sverige det allra populäraste målet, eftersom vår politik har avvikit från andra med sin generositet.

“Regeringens förslag på omfördelning av flyktingar inom EU är ett luftslott. Vi må tycka att det är omoraliskt och osolidariskt, men, inget EU-land vill ta emot fler flyktingar. Tvärtom signalerar nu även Tyskland just det. I världspolitiken, även inom Europa, måste varje stat och dess politiker minnas att kärnuppgiften är att ta ansvar för det egna landet.”

Moderaterna vill att Sverige ensidigt ska börja respektera Dublinförordningen samt upprätta tillfälliga gränskontroller. Alla asylsökande som anländer från ett annat EU-land utan att ha registrerat sig ska skickas tillbaka. De som har registrerat sig tidigare ska skickas till det land där det skedde. Det innebär att endast de som anländer med flyg till Sverige kommer att kunna söka asyl här. I praktiken innebär detta ett tillfälligt flyktingstopp. Det är tyvärr vad som behövs i det här läget.”

”Det bygger på fungerande gränskontroller. Räcker polisens resurser? Om inte, så bör Försvarsmakten, hemvärnet eller andra organisationer bistå med personal och resurser. I nuläget passerar stora mängder människor in i Sverige utan att registrera sig. Så kan vi inte ha det. “Chefen för gränspolisen sade nyligen att han trodde att ungefär hälften som kommer till Sverige inte söker asyl. Man vet inte vart de tar vägen. Det visar allvaret och behovet av gränskontroller”, sade Anna Kinberg Batra. Nu etableras ett växande parallellt skuggsamhälle med människor som lever i rättslöshet. Det borde ingen tycka är bra.”

”Moderaterna föreslår också att de som fått avslag på sin ansökan omedelbart ska lämna landet. Ett ja ska betyda ja, och ett nej ska betyda nej.”

”Moderaterna har nu presenterat konkreta åtgärder som regeringen borde göra till sina. Moderaterna och Socialdemokraterna brukade hantera migrationspolitiken tillsammans för Sveriges bästa. De misstag som gjordes då bör inte göras igen. Men den långsiktighet och stabilitet som kan uppnås har alla ett intresse av att åstadkomma. Nu har regeringen chans att visa att den menar allvar med att ta ansvar för Sverige.”


Johan Westerholm (S) skrev en krönika där han delar vissa utdrag av Utlänningsförordningen samt Utlänningslagen som ger alternativa lösningar som kan tillämpas i Sveriges nuvarande situation utan att behöva bryta mot EU- eller FN-konventioner. I hans artikel säger han:

Av Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs politik och färdriktning finns idag ingenting kvar. Bara en röra av Guds like.

Ygemans motivbild är att detta förfaringssätt, att tillämpa EU-förordningar, strider mot asylrätten som regleras i EU-rätten, ter sig minst sagt rätt motsägelsefullt. Batras utspel hade annars  sannolikt hamnat i bättre jordmån om hon uttryckt sig i tyska ordalag då Sverige slaviskt följer Tysklands politik. Om än ryckigt.

Regeringen får parallellt nu till slut uppleva det många väntat på. Rörelser på den kommunala nivån. Socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet vill att regeringen tar initiativ till en ny flyktinguppgörelse inom kort, visar SvD:s rundringning. Bland annat Lars Stjernkvist, S, kommunalråd i Norrköping. Stjernkvist säger att gränskontroll ”rent principiellt” bör kunna diskuteras. Han vill även att anhöriginvandring ska vara uppe på bordet igen vid en ny flyktingförhandling. Kjell Hedvall (S), kommunalråd i Lidköping, tycker att det är ”självklart” att införa gränskontroller.

Sverige har exakt samma möjligheter samt även, enligt Utlänningsförordningen och Utlänningslagen en rad andra möjligheter att börja reglera invandringen utan att göra ingrepp i de förordningar vi förbundit oss att följa. Vårat regelverk, och våra lagar, är utformade så att de inte skall göra ingrepp  i bland annat asylrätten. Bland annat Utlänningsförordningen sjätte kapitel (som finns att läsa för Ygeman med stab på Riksdagens hemsida) som ger Batra stöd för att införa en tillfällig inre gränskontroll.

5 § Regeringen får besluta att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna i enlighet med artiklarna 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013.

Paragrafen är framtagen, enligt förarbetena på EU-nivå, om den inre stabiliteten i en medlemsstat hotas. Om Europaparlamentet och rådet beslutar om förordningar som strider mot den EU- och asylrätt som Ygeman hänvisar till är det annars onekligen en världsnyhet och i sådana fall bör den Svenska regeringen agera med kraft. I någon riktning.

Men det finns även andra verktyg, fullt i enlighet med EU-rätten som Ygeman hänvisar till, som borde kunna tillämpas. Det finns, enligt Utlänningslagen, väsentligt obehagligare verktyg att ta till, alla anpassade till EU:s regelverk. I Utlänningslagens 9 kapitel finns omfattande tvångsåtgärder.

2 § En polisman får i samband med inresekontroll enligt kodexen om Schengengränserna kroppsvisitera en utlänning och undersöka hans eller hennes bagage, handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådana undersökningar får också göras för att ta reda på en utlännings resväg till Sverige, om den är av betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka bagageutrymmen och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra att en utlänning reser in i Sverige i strid med bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna.

Skulle tveksamheter om resväg, syfte med resan eller den resandes identitet föreligga på något sätt så är det även möjligt att ta i förvar. Tionde kapitlet reglerar tvångsåtgärderna.

1 § En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om

utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig, och utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå.

En asylsökande, eller ”transitmigrant” kan tas i förvar redan vid ankomst om minsta tveksamhet föreligger. Sannolikt en syn ingen vill se för sina ögon varför det borde vara angeläget för regeringen att agera. För det är rörigt nu. Och rörigare lär det bli.”


I dagens Expressen finner man en relativt neutral syn på frågan.

Sverige har försatt sig i en väldigt prekär situation. Det är bara ett drygt år sedan Fredrik Reinfeldt höll tal om att svenskarna måste öppna sina hjärtan. Det är M och alliansen som har lagt grunden till det akuta läge som Sverige nu har hamnat i. S-MP-regeringen har därefter fortsatt i samma obekymrade anda.

Med utspelet signalerar M-ledningen krisinsikt. Och det är hoppfullt. Det ska inte uteslutas att det är för sent att återfå kontroll över situationen och att någon form av nödlösning därför måste till som stänger gränsen.

Men först bör S och M sätta sig i krisförhandlingar och lägga fram en ny migrationspolitisk uppgörelse.

Under tiden kan man kräva att färjebolagen upprättar giltiga passagerarlistor med ID-kontroll, vilket troligen skulle bromsa strömmen av asylsökande tillfälligt.

Innan Sverige kastar in handduken bör vi visa att vi åtminstone har gjort ett seriöst försök att rädda situationen inom gällande regler.


Efter Lindbergs kritiska ledare i Aftonbladet följer en annan ledare av Ingvar Persson som get Batra mer saklig kritik från ett vänsterperspektiv:

“Dagen efter moderatledarens senaste flyktingutspel är den stora frågan som hänger över landet naturligtvis vart svensk asylpolitik är på väg. När det ledande oppositionspartiet tycks vilja vända färjor, förneka människor rätten att söka asyl och dra i gång en kedja som skulle få effekter genom hela Europa finns det skäl att vara orolig.”

“Om Anna Kinberg Batra velat hade hon kunnat ta telefonen och ringt till Anders Ygeman, eller till Stefan Löfven för den delen. Hon kunde ha fört fram kravet på gränskontroller och omedelbar avvisning och resonerat om det realistiska i utspelet.

Hon kunde ha hänvisat till nya fakta, om det nu finns några.

I stället kallade hon till presskonferens för att lansera sin desperata och sannolikt ogenomförbara plan. Och på köpet skapade hon mer oro, större osäkerhet och nya praktiska problem. Helt på tvärs med själva tanken bakom flyktingöverrenskommelsen. Och helt på tvärs med vad Sverige skulle behöva.

Det värsta är att moderatledaren inte ens tycks förstå vilken skada hon gör.”


Alice Teodorescu i Göterborgs-Posten (GP) försvarar Moderaternas beslut med detta resonemang:

“Efter Moderaternas förslag om att återinföra tillfälliga gränskontroller samt att asylsökande som kommer från annat EU-land ska återsändas dit, har en diskussion om förslagets juridiska aspekter blossat upp. Från flera håll hävdas att förslaget skulle strida mot EU-rätten och de internationella konventionerna som Sverige skrivit under.

Den invändningen är svag. Enligt Dublinförordningen ska den som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den anländer till. Det innebär rätt att söka asyl i EU, men inte rätt att välja vilket medlemsland som ska pröva ansökan. Denna ordning har inte följts av medlemsländerna vilket bidragit till att skapa dagens, för Sveriges och Tysklands del, ohållbara situation.”

“Dublinförordningen har kraschat, likaså Schengensamarbetet. I nuläget behöver situationen hanteras. Nästa steg är att utarbeta ett för EU fungerande system som varken äventyrar asylrätten eller den fria rörligheten inom unionen. Tills en sådan ordning kan etableras är Moderaternas förslag ett ansvarsfullt sätt att hantera situationen.

Att som regeringen först säga att alla som vill söka asyl är välkomna hit, sedan att gränsen för vad vi klarar av är nådd varför EU ska kvotera ut dem till andra länder, men först efter att de kommit till Sverige som en följd av att gränsländerna tittat åt annat håll och låtit dem passera, är däremot höjden av ansvarslöshet och ovärdigt en regering som aspirerar på motsatsen.”

Att åsikterna i Sverige är ytterst polariserade mellan höger och vänster, och även inom partierna själva, är mycket uppenbart!

Vad är rätt? Vad är fel?

Man kan fråga sig om den möjligtvis finns ett annat motiv bakom Moderaternas nya förslag. Edast för tre veckor sedan deltog de i en enad migrationsöverenskommelse med den övriga Alliansen och Socialdemokraterna. Där lät det så här:

Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt är utmaningarna för det svenska asylsystemet mycket stora.”

“I detta allvarliga läge har regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna enats kring nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.

Alltså ett väldigt olikt besked från Moderaterna för tre veckor sedan jämfört med deras besked från igår. Man kan också fråga sig varför inte, om Moderaterna verkligen ville ändra Sveriges politik, hade de gått ut med detta för ett år sen vid valet. Eller koordinerat med S först och sedan gjort ett officiellt uttalande?

Nu har de gjort tvärtom och satt Socialdemokraterna på pottkanten. Man kan få en ide att Moderaterna kanske inte är så intresserade av att lösa det här, eftersom de ensamma helt enkelt inte kan få igenom detta förslag, och samarbete med Sverigedemokraterna lär vi inte se. Kanske de vill se bra ut inför konservativa väljare och få S att implodera? Gårdagens officiella uttalande garanterar nästan att S säger nej. S kan ju inte se ut som att de gör vad oppositionen säger att de borde göra. M har helt enkelt blockat Sossarnas förmåga att politiskt agera i den riktningen. Kanske var M rädda att S förberedde utspel, så nu kom de först?

Oavsett politisk opinion handlar politik först och främst om prioriteringar.

Frågan är, är det korrekt att i nuläget prioritera ett temporärt stopp av asylrätten som enda möjlighet att klara av att handskas med den nuvarande flyktingkrisen med de runt 130,000 flyktingar som redan kommit till Sverige detta året med runt 10,000 nya kommande varje vecka?

Är Sverige redo att handskas med konsekvenserna av att temporärt säga nej till asylrätten och få tiotusentals flyktingar att behöva återvända till någon annastans i Europa, och konsekvenserna detta har för de andra länderna?

Eller är detta den enda rimliga lösningen för att hantera ”läckan i den sjunkande båten” så att vi kan ha en chans att handskas med de redan oerhört pressande problemen med boende, sociala faktorer, transport samt ekonomi med de flyktingar som redan är på svensk mark?


Roger ”Salle” Sahlström (SD) gjorde en intressant analogi om Sveriges situation vilket jag avslutar denna artikel med eftersom den ger en intressant tankeställare:

“Nu skall jag förklara detta för Mellin på ett mycket simpelt sätt. De mest populära krogarna vill alla komma in till, eller hur? Dessa krogar är stolta över sitt rykte och vidtar åtgärder för att bibehålla det. Utanför varje sådan krog finns vakter som släpper in en lagom ström av folk så att det inte blir överbefolkat därinne.

Om alla som vill får komma in, så blir det kö till baren, toaletten osv. Även på dansgolvet blir det för trångt för att kunna vistas. Just därför vill alla komma till denna populära krog för att den fungerar.

Om krogen inte sköter detta kommer den gå i konkurs och ägarna måste säga upp alla anställda och underleverantörer till denna krog får mindre rörelsekapital och sämre köpförmåga, hela karusellen saktar alltså in. Skulle det sedan även komma in folk på krogen bakvägen som inte betalar och snor sprit i baren så går det ännu sämre för ägarna.

Krogvakterna är även till för att avhysa personer inne på stället som inte sköter sig för att de betalande skötsamma gästerna oavsett stad de kommer ifrån skall få sig en trevlig kväll. Vakterna slänger inte ut någon som kommer från en speciell ort utan bara de som smitit in bakvägen eller de som uppför sig otrevligt mot övriga gäster.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: